@

Contact Us

For inquiry, please contact:

Prof. Chao LU, Award Co-ordinator
Phone: +(852) 2766 6281
Fax: +(852) 2362 8439
Email: enluchao@polyu.edu.hk

Dr Zheru CHI, Deputy Award Co-ordinator
Phone: +(852) 2766 6219
Fax: +(852) 2362 8439
Email: enzheru@polyu.edu.hk

EIE General Office
Phone: +(852) 2766 6211
Fax: +(852) 2362 8439
Email: eie.enquiry@polyu.edu.hk

@